Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), 13 ja 14 artiklat

1. Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä:

Nimi: Finnvolt Oy

Y-tunnus: 2855209-3

Osoite: Teollisuuskatu 5, 42100 Jämsä

Puhelinnumero ja sähköposti: 0400 258 544 / ville.karhila@finnvolt.fi

3. Rekisterinpitäjän edustaja:

Nimi: Ville Karhila

Osoite: Teollisuuskatu 5, 42100 Jämsä

Puhelinnumero ja sähköposti: 0400 258 544 / ville.karhila@finnvolt.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset: Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn tunnistamiseksi; Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilauksen, yhteydenoton, asioinnin, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

5. Käsittelyn oikeusperuste: Asiakkuus

6. Rekisterin henkilöryhmät, tietosisältö ja henkilötietoryhmät:

Henkilöryhmä: Asiakkaat

Tietosisältö:

Nimi, Osoite, Kotikunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Asiakasnumero, laskutus- ja perintätiedot

Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

7. Henkilötietojen käsittelijät, joille henkilötietoja siirretään ja henkilötietojen käsittely ulkoistetaan:

Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän organisaation sisällä.

Henkilötietoja siirretään määritetyille henkilötietojen käsittelijöille.

Rekisterin pitäjä ei luovuta tietoja Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden ilmoittamat tiedot sopimuksen/tilauksen yhteydessä, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

10. Henkilötietojen eri tietoryhmien suunnitellut säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen asiakkuuden hoitamiseksi ja esim. kirjanpitolaissa määriteltyjen tositteiden säilyttämiseen liittyvien aikojen noudattamiseksi

11. Rekisterin suojauksen periaatteet (tekniset ja organisatoriset turvatoimet)

Tiedot on pääosin sähköisessä muodossa toiminnanohjausjärjestelmän ja pilvipalvelun palvelimella, paperilla olevia tietoja säilytetään huoneessa, joka pidetään lukittuna.

Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet ja tunnistautumisen. Luvaton pääsy on estetty palomuurin ja muun teknisen suojautumisen avulla. Ainoastaan rekisterinpitäjä ja nimetyt tekniset henkilöt pääsevät rekisteritietoihin käsiksi. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjää sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan ja ne ovat tarvittaessa palautettavissa.

12. Rekisteröidyllä on oikeus:

  • saada pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin
  • pyytää itseään koskevien epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisemista
  • pyytää itseään koskevien tietojen poistamista
  • pyytää itseään koskevien tietojen rajoittamista
  • vastustaa itseään koskevien tietojen käsittelyä
  • pyytää itseään koskevien tietojen siirtämistä toiseen järjestelmän
  • siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, peruuttaa suostumus milloin tahansa
  • tehdä valitus valvontaviranomaiselle